početna                                                                                                                                                
 
                       moj kraj                                                          rečnik  

 

 
 

 

 

                                       izrazi       poslovice     turcizmi

 

                        A

        Abér                  vest

        Avlíja               dvorište

Adét                 običaj

Azdisújem         besnim od sitosti

Ajdúk               hajduk

Áljča                zaostao čovek

Aljínče              haljinica

Árčim               trošim

Alál                  sa srećom

Alosújem          trudim se 

Áljav                bolešljiv

Artíja                papir,hartija

Azgán               tvrdoglav

Aščíka              pomagačica 

                  B

        b´zdim          smrdim

b´čva            bačva

bánica           pita

bŕčkam          čeprkam

bóndža         neuredna žena

brátanče       bratanac

bríčiti            brijati

brúčka          plik,bubuljica

bánjam         kupam

básamak       stepenik

baljézgati      neob.govoriti

búćavo          dlakavo

búdak           kramp

 

                  V

Várim            kuvam

Varkánje        pažnja

Vátim             uhvatim

Víjem             plačem

Vustán           haljina

Vrzló              splet nečega

Vŕljim             bacim

Vrnjáva          nevreme

Vrcá               uzica,kanap

Vúždalo          muvalo

Vutárka          suknja

Vuníja            levak

 

                G

Gadotíja         ružnoća

Gaduríja         navaljalac

Gílkam            golicam

Glogánj           zglob

Golemáš         bogat čovek

Góljča             siromah

Gótvim            kuvam

Grbína             leđa

Gŕcman           grlo

Gúgla              igla

Gúljav             šišan

Gúngula          metez

 

                         D

 Davlét               blagostanje

 Dátka                straija sestra

 Detišnják           dečak,deran

 Dirék                 stub

Dovátim             dohvatim

 Dokáčim            dohvatim

Doódim              dolazim

Drápam se          češem se

Dréške                odeća

Drljáv                  kremeljiv

 Dŕdav                zaostao u rastu

Drúsnem              padnem

Drčán                  pohlepan

Dúšim                  mirišem    

                   Đ

Đevđír            gvoz.cediljka

Đíbra              jeftina rakija

Đógast            crnomanjast

Đuvezlíka        rumenolika

Đúture            od oka,odprilike

Đerđéf             cediljka

Đípim              ukradem

Đébrem           ribam

 

                E

Evé ga               evo ga

Erebíčav           šaren

Emánlija            ogrlica

Éjtam                prilično daleko

Esápim             računam

 

                 Ž

Žálan                žalostan

Žaburkánje       brčkanje

Žvákam            žvaćem

Ždrákam           gledam

Želézo              gvožđe

Želudíca            bubac

Živújem            prijateljstvo

Žljébiti              smejati se

Žmígam            namigujem

Žmíjem             žmurim

Žíčka                tanka žica

 

              Z

Zaáčkam                zaprljam

Zabatálim               zapustim

Zabeljuzgánje       pričanje

Zabŕčkam              zamešam

Zavŕžem                zavežem

Zagúben                izgubljen

Zadevánje            zadirkivanje

Zálče                     zalogaj

Zaníšam                zaljuljam

Zaubávim             ulepšam

Zagrljáčim            odbacim 

Zadŕgnem            zagrcnem se

 

                        I

Izbánjam     okupam

Izbríčim            obrijem

Izbútam            izguram

Izvŕljim             izbacim

Iskézim se         iskreveljim se

Izmájem se       prosetam

Izmícam            odmičem

Izmóčam           mala nužda

Izrípim               iskočim

Iskáljam se         isprljam se

ínđa                   zaova

ikendíja              predveče

 isípem               prospem

 ispúdim             oteram

 ítam                  brzo hodam

                      J

Jánem             uzjašem

Jajára              rđav čovek

Jajčaník           pita

Jáskam            štrecam

Jedanpútke      jednom

Jedé me          svrbi me

Jelék               ž.prsluk

Jéndek             rov

Jévo ti              evo ti

Julár                povodac

Jučér                juče

Jútroske           jutros

Júže                 konopac

Jéšterica          plik na jeziku

 

                        K

Kávga              svađa

Kažá                 priča

Káljav               prljav

Kanáte              deo zap.kola

Káram               teram

Káčim se           popnem se

Kežénje            neprist. Smejanje

Kobéljam se      koprcam se

Kočán               koren kupusa

Koštéljka          koštica

Kolípka             mala kuća

Kolačé               kolač

Klasúrka            klip kukuruza

Kŕljka                koren drveta

Kúkla                lutka

Kusáljka            kašika

Kútlača             crpka za jelo

Krívča               onaj koji hramlje

Kŕljka               panj

Krótko              polako

 

                         L

Lázim               milim

Lajnó                živ.izmet

Lámkam           ustima hvatam

Laštím se          sijam

Lípše                 ugine

Líste                  mali list

Ložíca                kašika

Lójze                 vinograd

Lundzánje         skitanje

Ludájka             ludača

Lóndža              pijanac

 Lókam             pijem

Lókadžija            pijanac

Ložíca                  kašika

Lápam              naglo jedem

Labŕnja              njuška

l´cnem               štucnem

líćkam                 lepršam

 

                 Lj

Ljága              kleveta

Ljápča             tunjavko

Ljízgav            klizav

Ljósnem          padnem

Ljúpim             ljuštim

Ljúspa             krljušt

Ljíga               bala

 

                    M

Mávam             jurim

Maz                  mast

Majáža             skitnja

Mándam          klimam

Mácam            umačem

Majáč              danguba

Mangá             štata

Merák              želja

Mlógo              mnogo

Mŕškav            uprljan po licu

Mútla               mutavica

Muštúluk         čast

Mázan             gladak

Mađíje             vražbine

Metém             čistim metlom

Mustáći            brkovi

Mrzló              suvomrazica

Mulećár          badava

 Mútlja            nem čovek

 

                     N

Naberém            nakupim

Nabŕsnem          naježim se

Nabútam            naguram

Navŕljam            nabacam

Nádve-nátri       nabrzinu

Nadrgúzina        aljkava osoba

Nakŕšim              nalomim

Nápnem             potegnem

Natŕtim se          sagnem se

Načmárim se      ubodem se

Neáljiv               nemaran

Nedŕgav             aljkav

Némča               nem čovek

Nišánje              ljuljanje

Nóžice                makaze

Nožetína             veliki nož

Njókalica            nos

Njézin                 njen

Njigóv                njegov

Njéknje              onomad

Njúrča                glupak

 

 

                       O

Oaljávim se      osećam se slabo

Obánjam                okupam

Obedújem              ručam

Odavánje              udaja

Odváj                    jedva

Ódim                     hodam

Oméknem             smekšam

Ostrílo                   brus  

Otkŕšim                 odlomim

Ošúrim                  poparim

Oróvo                   braon

 

                   P

Pampúr          zapušač

Pačávra          prljava krpa

Páljkav           sa jezi. smet.

Pékljam          petljam

Perdá             kok.perje

Píkljav            sitan

Piští                vri

Pojém            pevam

Pólka              bluza

Porévam         povraćam

Potúlim se       sagnem se

Pul                 dugme

 

                    R

Razmácam       pomeram

Ražljébim se    neprist.smejem

Rasanjújem      budim se

Ratíška            papirić

Ŕgnem            munem

Ružénje          grđenje

Ŕuntav            dlakav

Ŕčkam             čeprkam

 

                      S

Sabájle             zorom

Sálač                za čuvanje kuku.

Sepétka           korpa

Sképčam         zgrabim

Skominá          otužnost

Skŕžav             tvrdica

Skubém           čupam

Sparúškan        smežuren

Studén             hladan

Slúba               merdevine

Sukáljka           oklagija

 

                T

Tamnína          mrak

Tacánje           dodirivanje

Tojága            batina     

Topŕv              tek

Túcman           prostak

Tróška             mrvica

Tála                 struk kuk.

Trkáljam          kotrljam

Turúndžavo      narandžasto

                U

Uápem             ujedem

Uáčkam           uprljam

Úbav                lep

Uzjánjujem       pojahujem

Ubazdím se      usmrdim

Ućpáram          uštedim

 

                 F

Fátim            uhvatim

Firónga         zavesa

Fustán          ž.suknja

Futárka         suknja sa opas.

Frúska          plik

 

 

                  C

Cápati           gristi

Cavtím          cvetam

Cvŕljim se      znojim se

Cependáć      prnja

Celívam         ljubim

Civór             kiselo

Cicélj             slano

Cópast           neugl.lica

Cvolíka          podkolenica

 

 

                 Č

Čántrav         brbljivac

Čačkólj          nestašan

Čeljubíne       desni

Čérge            posteljina

Čeketáljka      zvrčka

Čuk               čekić

Čuruléja         zanet čovek

Čikérka           klin

 

                Š

Šántrav         hrom

Šatór             mužjak plovke

Šúgla             neugl. Osoba

Šunéla           tišina

Šupéljka         vrdta duduka

Šušumíga       zamajan čovek

Šamklíjasto     nežno žuto

Šúška             deo kukuruza  

Štrápka          otisak stopala

 

 

Opisi boja i dezena obično marama za glavu ( šamíja, vrzoglávka ):

crnománjasta, ćumurčájesta, oróva, ribičájava, žutlájasta, zelenjikáva, zelentikájasta, golubóva, mišájasta, turúndžava, šećerlíjasta, ljíljakova, erebíčava, bórdesta,

 

Izrazi i tvorevine

         Ováj tráktor goléma globósija.                                                      ( nerentabilan, pravi velike troškove )

            Ide ko žéljka kroz úgar.                                                             (kreće se sporo željka-kornjača)

            Razrókasto gleda, móra da je íljava.                                                ( iljav - razrok, zrikav)

            Onáj mi kljúje  mózak !                                                                  (uznemirava me, kljuje-kljuca)

            Sve nabrsnú, studéno mi.                                                              ( nabrsnú - naježim se)

            Kad te mánem te sasípem !                                                              (udariću te vrlo jako)

            Će izéš ćuték                                                                                 ( dobićeš batine)

            Golém si bre čukáč.                                                                       ( ništa neznaš)

           Ću se biljóšem od múku.                                        ( velika tuga, nervoza)

           Uz varénje mi mózak uz špóret ízgore.                     (varénje - kuvanje)

         Pokosí onáj buzalák                                                                    (buzalak-korovska trava)

            Óstavi me na ledínu                                                                       (na ledínu - bez ičega, siromašno)

            Mlógo je zaljúpen                                                                           (trvroglav, nedokazan)

            Némaš bre sítku i toj ti je                                                                (nezasit u jelu, ponašanju)

             Onáj bijá golémo tráskalo                                                              (za onog ko priča koješta, lupeta)

Poglej mu álište  !                                                   (gledaj mu bruku,nevolju)

Túlčo nijédan !                                       ( tupavko, tunjavac)

Smŕdlo nijédna !                                                                           (uvreda  smrdla - nečista, prljava)

džópke mu samí paždráci                                        ( odeća mu pocepana )

zamočája oči bezobraznik                                        ( onaj koji se ne stidi nikoga)

izanđája na rúžicu miris                                           ( iščezao,nestao)

Ima golem grŕcman, ne čúja mu se dabógda !           (kletva, grcman – grlo )

Žená mu je duzbás                                                  neotesana,nezgrapna)

Kopním za onúj devójku !                                         (želim, čeznem)

Glej´gu kakvá je džásla                                            (krupna, debela devojka )

Mlógo se toj déte ketéri po dŕvlja, će padne pa će se raspúči (keteri-penje,raspuči-povredi)

Napéja púnpala,ej ga, će ide u grad.                         ( odlučio da ide )

Načenčuríja puna kola sas dŕvlja                                (napunio)  

Onáj čovek zajeckúje                                               (jeca, muca )

Novo itko odelo upropastí !                                       ( potpuno novo )

Praviš mnogo armólj                                                ( nered, đubre)

Sandílja mi žená                                                      ( pridikuje mi )

golém si  bre  túlča                                                  ( nista neznas)

 

Poslovice i izreke

 

Aj´ pa će se počástimo na tuđu slavu                           ( čašćenje na tuđi račun )

Ako je zet rod tad je vrbá drvo                                    (vrbovo drvo nije dobro za ogrev)

Ako pijem – bolújem, ako ne pijem – željújem.             ( željujem - patim)

Beri kožu na ragožu.                                                    ( dobićeš šta si tažio)

Brzo ćé mu iskúsamo gra                                              ( za čoveka na samrti )

Gnjavi ga ko štrk žabu                                                   ( maltretira ga,dosađuje mu )

Kurva  za vreme, pijánica za vek.

Mazan ko terájež                                                (kao jež-kad se neko pravi ono što nije)

Neće toj júne da ga múne                                             ( neće mu proći tako lako)

Skita se ko gluva kučka                                                 (za besposličara,skitnicu)

Stúpka ko izgóren pet´l                                                 (za nervoznog   čoveka) 

U bure mirúje, u glavu ludúje                                         ( piće )

Usrája kráci ko ćurán mótku.                                          ( Obrukao se, sve pokvario)

Što je brzo, toj je kúso                                                  ( ne raditi na brzinu)

Što sas oči vidí, sas ruke ne ostavlja                               ( za lopova)

 

Korišćena  literatura:

 "Rečnik leskovačkog govora"  Brana Mitrović                                                   

  "Život i običaji narodni u leskovačkom kraju"  Dragutin M.Djordjević

  "Rečnik govora jablaničkog kraja" Radmila Žugić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2005. www.bosnjace.com. sva prava zadrzana